Stavění naučné literatury

 

SYSTEMATICKÉ STAVĚNÍ NAUČNÉ LITERATURY

 

0 V š e o b e c n o s t i
0 Všeobecnosti. Věda a vědění všeobecně. Písmo. Civilizace. Kultura. Bibliografie. Katalogy. Seriálové publikace. Almanachy. Kalendáře. Muzea. Noviny. Tisk. Žurnalistika. Rukopisy.
001.94 - Dosud neúplně vysvětlené jevy. UFO, záhady atd.
02 - Knihovnictví.
03 - Všeobecná příručková díla. Encyklopedie.

1 F i l o z o f i e.  P s y c h o l o g i e
1 - Filozofie.
15 - Psychologie.
17 - Morálka. Etika.

2 N á b o ž e n s t v í.  T e o l o g i e
2 - Náboženství. Teologie. Ateismus.

3 S p o l e č e n s k é v ě d y
3 - Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa. Sociální péče. Pojišťovnictví.
329.7 - Mládežnická hnutí a organizace. Skauting.
355/359 - Vojenství. Obrana země.
37 - Pedagogika.
379.8 - Volný čas. Sběratelství.
39 - Národopis. Etnologie. Etnografie. Zvyky. Obyčeje. Folklór. Život lidu.
398.2 - Vyprávění. Pověsti. Legendy.
398.2(437) - Vyprávění. Pověsti. Legendy. Československo. Česko.

5 M a t e m a t i k a  a  p ř í r o d n í  v ě d y
5 - Přírodní vědy.
502/504 - Příroda. Studium o zachování přírody. Ochrana přírody. Životní prostředí. Ekologie.
51 - Matematika.
52 - Astronomie. Astrofyzika. Kosmický výzkum. Geodézie. Kartografie (textová díla).
53 - Fyzika.
54 - Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy.
55 - Vědy o Zemi. Geologie. Meteorologie. Hydrologie.
56 - Paleontologie. Paleobiologie. Nauka o organismech v minulých geologických dobách.
57 - Biologické vědy.
58/59 - Botanika a zoologie.
58 - Botanika.
59 - Zoologie.
592/599 - Zoologie systematická.
595.7 - Hmyz. Entomologie.
597/598 - Ryby. Obojživelníci. Plazi.
598.2 - Ptáci.
599 - Savci.

6 A p l i k o v a n é  v ě d y.  L é k a ř s t v í.  T e c h n i k a
61 - Lékařství. Anatomie. Fyziologie. Hygiena. Péče o zdraví. Farmacie. Toxikologie. Fyzioterapie. Patologie. Klinická medicína.
62 - Technika.
621 - Strojírenství. Jaderná technika.
621.3 - Elektrotechnika. Elektroenergetika.
623 - Vojenská technika.
624/625 - Inženýrské stavitelství. Mostní, železniční, silniční a vodní stavitelství.
629 - Technika dopravních prostředků.
629.3 - Silniční vozidla.
629.4 - Železniční dopravní prostředky. Kolejová vozidla.
629.5 - Plavidla. Lodní stavitelství.
629.7Vzdušné a kosmické dopravní prostředky. Letectví. Letadla. Rakety.Kosmonautika.
63 - Zemědělství.
630 - Lesnictví. Lesní hospodářství.
632/633 - Ochrana rostlin. Rostlinná výroba. 634 - Ovocnářství.
635 - Zahradní rostliny. Zahradnictví (zahrádkářství). Okrasné rostliny.
636.025 - Zoologické zahrady. Safari.
636.1/.5 - Chov zvířat. (Koně. Skot. Ovce. Kozy. Vepři. Drůbež).
636.6/.9 - Chov drobného zvířectva. Teraristika. Akvaristika.
636.6 - Okrasní ptáci a pěvci.
636.7 - Psi.
636.8 - Kočky.
638 - Chov hmyzu. Včelařství.
639.1 - Myslivost.
639.2 - Rybářství. Chov ryb.
64 - Domácí hospodářství. Kuchařky. Stolování. Byt. Odívání. Osobní hygiena.
65 - Řízení a organizace průmyslu, obchodu a spojů. Administrativa. Spoje. Rozhlas a televize. Polygrafický průmysl. Filatelie. Doprava. Účetnictví. Reklama. Management.
66 - Chemické technologie (potravinářský průmysl, sklářský, keramika) 67/69 - Různá odvětví průmyslu a řemesel. Stavebnictví. Klenotnictví. Dřevařský, kožedělný, papírenský, textilní průmysl. Přesná mechanika. Optické přístroje. Nábytkářský, oděvní průmysl. Péče o vzhled.
681.3 - Počítače. Výpočetní technika. Stroje a zařízení na zpracování dat.

7 U m ě n í. A r c h i t e k t u r a.  F o t o g r a f i e.  H u d b a.  Z á b a v y.  S p o r t.
7 - Umění. 71/73 - Územní plánování. Architektura. Sochařství.
74/76 - Kreslení. Malířství. Umělecká řemesla. Grafika.
746 - Domácí (ženské) ruční práce.
77 - Fotografování. Filmování. Umělecká fotografie.
779 - Fotografické sbírky a dokumenty.
78 - Hudba. Hudební umělci a skupiny.
79 - Film. Divadlo. Balet.
793/794 - Společenské zábavy. Tanec. Deskové a stolní hry. Šachy.
796/799 - Sport. Hry. Tělesná cvičení.
796.032 - Olympijské hry. Sportovní hnutí.
796.3 - Míčové hry. Házená. Košíková. Odbíjená. Kopaná. Tenis. Golf aj.
796.4 - Gymnastika. Cvičení s náčiním. Atletika. Spartakiáda.
796.5 - Turistika. Orientační sporty. Táboření. Horolezectví.
796.6 - Cyklistika. Kolová. Jízda na kolečkovém náčiní.
796.7 - Motoristické sporty. Automobilový a motocyklový sport. Závody.
796.8 - Bojové sporty. Sebeobrana. Těžká atletika. Kulturistika. Zápas.Vzpírání.
796.9 - Zimní sporty. Lední sporty. Lyžování. Bruslení. Sáňkařský sport.
797.1/.2 - Vodní sporty.
798 - Jezdectví. Sporty s koňmi a jinými zvířaty.

8 J a z y k.  J a z y k o v ě d a.  L i t e r a t u r a
80/809 - Jazyk. Jazykověda. Mluvnice. Slovníky. 802.0Angličtina.
803.0 - Němčina.
808.2 - Ruština.
808.50 - Čeština.
82 - Literatura. Literární věda.
885+885.4 - Česká literatura. Slovenská literatura.

9 Z e m ě p i s.  Ž i v o t o p i s y.  D ě j i n y
902/904 - Archeologie. Pravěk. Kulturní památky historického období.
908 - Vlastivěda. Průvodci.
908.437 - Vlastivěda Československa. Česko.
908.437.10 - Praha.
91 - Zeměpis. Cestopisy.
914 - Zeměpis Evropy.
915 - Zeměpis Asie.
916 - Zeměpis Afriky.
917/918 - Zeměpis Ameriky (Severní, Střední, Jižní).
919 - Zeměpis Austrálie. Státy a oblasti jižního Tichého oceánu. Arktis. Antarktis.
929 - Životopisy.
929:016 - Kolektivní biografie.
929:32 - Politici.
929:355/359 - Vojenské osobnosti.
929:37 - Pedagogové.
929:5 - Přírodovědci.
929:61 - Lékaři.
929:62 - Technici. Letci.
929:72/75 - Architekti. Sochaři. Malíři.
929:78 - Hudební osobnosti.
929:791/792 - Filmoví a divadelní umělci. Televizní pracovníci (umělečtí).
929:82 - Spisovatelé.
929:885 - Spisovatelé čeští.
929:91 - Cestovatelé. Námořníci. Mořeplavci. Objevitelé.
929:93/99 - Historici. Historické osobnosti.
929.5/.9 - Genealogie. Heraldika. Šlechta. Vlajky.(Rodokmeny, erby).
93/99 - Dějiny. Pomocné vědy historické. Archivnictví.
931 - Dějiny starověku.
94 - Dějiny středověku a novověku.
940.53 - Dějiny 2. světové války.
941/949 - Dějiny Evropy.
943.7 - Dějiny Československa. Česko.
950 - Dějiny Asie.
960 - Dějiny Afriky.
970/980 - Dějiny Ameriky (Severní, Střední, Jižní).
990 - Dějiny Austrálie. Oblasti jižního Tichého oceánu. Arktis. Antarktis.